Månadsarkiv: februari 2013

Skolorna kan inte lösa landsbygdens problem!

I hela Sollefteå kommun har vi under många år satsat på nya och renoverade skolor.

Under de senaste tio åren har flera översyner av skolornas lokaler gjorts. Vid de två sista översynerna så förtätades skolorna i tätorten och lokalytorna minskade.

I glesbygden är det svårare eftersom restiderna för elever och personal ökar. I varje översyn har det konstaterats att vi i Sollefteå lägger stora resurser på lokaler på bekostnad av lärare i skolan.

Trots satsningar på glesbygdsskolor så har antalet människor i glesbygden inte ökad. I tätorten är det trångt i förskolor och skolor, medan det är glest i på landsbygden.

Statens ökade krav på skolledare, lärare och elevernas kunskaper medför stora kostnader utan att vi har de resurser som krävs.

För varje satsning på en skola måste någon annan skola få mindre pengar. I år måste alla skolor spara därför att den budget vi är tilldelade inte räcker till.

Vi tycker alla att vi ska satsa mera på skolorna och barnens utbildning i Sollefteå kommun! Men varifrån skall pengarna tas? De tre nämnder som tar mest resurser går med minus i år så någon omfördelning kan knappast ske.

Om vi ska behålla en skola i glesbygden måste alltså andra skolor få mindre pengar eller undervisningstid. Den senare lösningen har vi hitintills inte använt. Det innebär alltså att om vi ska kräva att små skolor ska kunna behållas måste vi kunna anvisa resurser eller omfördelning av personal.

Vi kan inte beordra skolchef och rektor att inte följa lagstiftning och sitt samvete. Skolnämnden som enligt skollagstiftningen är skolhuvudman måste ta sitt ansvar som sätts i en skarp ny lagstiftning.

Vi kan konstatera att storstadsområden växer på bekostnad av landsbygden. Jag ser det som en medveten satsning från regeringen. Varför skall kommunernas och landstingens resurser minskas samtidigt som kraven ökas?

Även klimatfrågan anses vara kommun- och landstingens ekonomiska ansvar (nr 1 av Dagens Samhälle). Samhällsplaneringär ett ansvar för statens, landstingen och kommunerna. Då måste politiken hänga ihop och det behövs därför en tydlig vision om att hela Sverige ska leva samt klimatanpassas.

Landsbygden gynnas inte av skattesänkningar och minskad restaurangmoms. Det blir välfärden som hotas.

Vänsterpartiet har i en rapport ”Håll ihop Sverige” förklarat att det behövs en helt ny strategi för framtiden. Där finns beskrivet hur statens ansvar för hur hela landet skall leva. Ansvaret måste tydliggöras och utvecklas.

Bland annat finns beskrivet hur man underlätta för samhällsservice, det lokala inflytandet över statliga medel, lokala sparbanker för att stärka små företag m m. Det handlar om rättvisa för hela landet. Det behövs en bättre fördelning av de resurser som finns i landet.

För att fördela skattemedel och skapa samarbete krävs en ideologi som håller ihop Sverige. Vår del av landet utnyttjas genom att naturresurser används utan att vi får del av vinsten. Storbolagen skattar ofta inte ens i Sverige.

Vänsterpartiet anser att besluten skall tas så nära människorna som möjligt. Kommunens inkomster består huvudsakligen av kommunalskatt och statliga medel. Vi anser att staten inte ska ställa krav på kommunerna utan att skicka med pengar. Det är vi som bor i små kommuner och glesbygd som är förlorare.

Maj-Lis Andersson (V)

För första gången håller jag med SD

Företrädare från Sverigedemokraterna är upprörda. Inte för att de har fått kvalificerad kritik för sin splittrande rasism som ställer grupp mot grupp, utan för att de tycker att Moderaterna med sitt senaste utspel om begränsningar av mottagandet av asylsökande och anhöriginvandringen plagierar SD:s politik.
-”För en gångs skull kan jag hålla med SD. Fredagens utspel från Moderaterna är ett reellt steg mot en anpassning till SD:s agenda”.

Utspelet är dessvärre helt i linje med den utveckling som vi tidigare har bevittnat i vårt grannland, och mitt tidigare hemland, Danmark. I Danmark valde de etablerade partierna att gradvis närma sig Dansk Folkepartis politik för att bekämpa dem. Vi vet nu att det var en farlig och felaktig strategi, eftersom den inskränkte mänskliga rättigheter som rätten till asyl och rätten att leva tillsammans i en familj. Mänskliga rättigheter och solidaritet med skyddsbehövande fick stryka på foten till förmån för politisk opportunism.
Det är tyvärr inte särskilt överraskande att det är just Moderaterna som väljer att slå in på den här linjen. En nyligen genomförd undersökning i Dagens Samhälle visar att det finns en tydlig koppling mellan politiskt styre och kommuner som tar emot flest asylsökande. Kommuner med rödgrönt styre har i högre grad ett solidariskt och generöst flyktingmottagande. De moderatledda kommunerna är betydligt sämre på att ta emot skyddsbehövande.

Vi har även tidigare hört statsminister Reinfeldt påstå att Sverige inte ”har råd med mänskliga rättigheter” i samband med utvisningen av den senildementa och hjärtsjuka Ganna, påstod samma statsminister att den ökande arbetslösheten inte är ett problem för ”etniska svenskar mitt i livet”.

Vi ser att regeringen konsekvent prioriterar ökade skattesänkningar för de rikaste i form av ”läxrut”, bartenderbidrag och ökade vinster till bolagen. Det är detta som gör att statsministern inte anser att vi har råd med mänskliga rättigheter. Det är detta – en klasspolitik som urholkar den gemensamma välfärden och ger till dem som redan är välbeställda – som är anledningen till att Sverige enligt Moderaterna inte längre ska erbjuda skydd åt dem som behöver det och rätt till återförening i de familjer som splittras i krigets och tortyrens skugga.

Sverige har en stolt historia när det gäller att visa solidaritet med människor som behöver hjälp och skydd. I ett europeiskt perspektiv tar vi emot förhållandevis många flyktingar, men de absolut största flyktingmottagande länderna i världen är fortfarande länder som Pakistan, Sudan, Kenya och Iran. Faktum är att mera än 80 procent av världens flyktingar lever i utvecklingsländer. I ljuset av detta borde det vara självklart att Sverige fortsatt ställer upp för mänskliga rättigheter och förhoppningsvis gör det bättre än vi gjort på senare år. Redan nu splittras familjer i Sverige på grund av orimlig lagstiftning och skyddsbehövande utvisas till krig, förföljelse och ibland tortyr.

Frågan är om Moderaterna inser vilka konsekvenser det får för den politiska utvecklingen i Sverige att de nu går främlingsfientliga och rasistiska krafter till mötes? Från Danmark vet vi svaret. Och spåren förskräcker.

CHRISTINA HÖJ LARSEN (riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet)