landsbygd

Motion: Äntligen dags för hela Sverige att leva

 

Våren 2018 är det dags för Vänsterpartiets kongress och denna motion har Vänsterpartiet Sollefteå ställt sig bakom.

Äntligen dags att hela Sverige får leva

Allmän motion

Vi vill att den elkraft som produceras i framförallt norra Sverige idag, ska ge ekonomiska resurser tillbaka till de regioner där den produceras. Så som systemet med bygdepeng är utformad idag, ger det endast tillbaka en liten del av kraftbolagens vinster till producentkommunerna. Därför anser vi att det behövs en särskild fastighetsskatt som ger lokala och regionala intäkter från den vatten- och vindkraft som framställs lokalt.

Under förra seklet byggdes hela samhällen upp runt vattenkraftverken, men i dag är de så automatiserade att de flesta arbetare och tjänstemän har rationaliserats bort. Däremot genererar de vinster till huvudkontor och aktieägare långt ifrån regionen där kraften hämtas. Idag upplever många att Norrland än en gång plundras på sina naturresurser genom vindkraftsetableringarna.

Det behövs fler gröna entreprenörer på landsbygden. Vi vill därför att en del av denna skatt ska gå till regionala utvecklingsfonder för gröna näringar i landsbygd. På så sätt kan även kommuner utan vatten- eller vindkraft i vår region gynnas.

Det krävs därför en specialutformad fastighetsskatt på vatten- och vindkraft för att balansera alla dessa behov.

Vi som står bakom motionen tror att vi kan hämta inspiration från den norska modellen på återbäring men den svenska varianten bör självklart utformas efter vårt lands förhållanden och behov.

bilden ovan är hämtad från en tidigare motion med delvis liknande formuleringar

Vi yrkar därför

Att man utreder frågan om hur en särskild fastighetsskatt kan utformas för vattenkraftsanläggningar (på ett sätt) och för vindkraftsanläggningar (på ett annat sätt) som ger tillskott till den kommun där kraften framställs, såväl som regionen (landstinget) där kraften framställs, som bidrar till uppbyggande av regionala utvecklingsfonder för gröna näringar och som ger ett tillskott i det kommunala skatteutjämningssystemet.

Att en arbetsgrupp tillsätts för detta ändamål och att de gör det i samverkan med Sveriges vattenkraftskommuner och annan relevant expertis.

Att vindkraft som är baserad i vattnet minst 300 meter ifrån kusten är befriad från denna regionala fastighetsskatt.

 

Vänsterpartiet Sollefteå

Vattenkraftverk i Sverige

Källa: energiföretagen.se

______________________________________________

Motionen är också inlämnad som förslag/ändring av valplattform 2018 med samma motivering men endast en medlem, Anders Malmros, har ställt sig bakom (delvis p g a tidsbrist).

Yrkandet ser då ut så här:

Yrkande:

Att denna textrad skrivs in i valplattformen någonstans under rubriken Rättvisa för svikna Sverige enligt nedanstående eller ungefär som nedanstående text men med samma betydelse:

”Vänsterpartiet vill att den elkraft som produceras i framförallt norra Sverige idag, ska ge ekonomiska resurser tillbaka till de regioner där den produceras.”

Anders Malmros

Vänsterpartiet Sollefteå

 

Medlemsmöte 12 juni 2017 – nu spikar vi landsbygdsprogrammet!

Välkommen på medlemsmöte 12 juni kl 18.00 – 20.00

Plats: Hullsta gård

Tema: vårt lokala landsbygdsprogram! Nu ska det vara klart

Styrelsen har överskridit budgeten – ska partiet banta resten av året eller ska vi revidera budgeten?

Planering inför Lastbilsträffen i Ramsele och Föreningsmässa på Hullsta.

Vi bjuder på fika!

Väl mött!

Håkan Svenneling presenterade landsbygsutredningen

Vänsterpartiets landsbygdstalesperson Håkan Svenneling gästade Näsåker och Markusgården. Landsbygdskommitténs arbete presenterades samt Vänsterpartiets landsbygdspolitik. 

En landsbygdsutredning där alla partier deltar i är vänsterpartiets förslag. Vi hoppas på att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gör verkstad av förslagen.

Håkans favoritförslag är stegvis skuldavskrivning av CSN-lån om man flyttar ut till vissa ”utvalda” glesbygdskommuner. Sollefteå råkar inte höra till det urvalet, men ligger på ”gränsen”. Vi får se om kommunledningen lyckas få till en förändring.

För många kom det som en nyhet att majoriteten av reseavdragen görs i Stockholm. Utredningen föreslår tydligare kontroll och en liten förändring så att reseavdragen gynnar de med större avstånd till arbetet. Stockholmsmoderaterna var såklart de största motståndarna till detta.

36 personer kom för att lyssna, varav många var inte partimedlemmar och någon enstaka till med från ett annat parti.

Åhörarna ville inte bara vara åhörare utan gick hårt åt utredningens livsmedelspolitiska förslag – en nationell livsmedelsstrategi. Att få fram livsmedel ur regenerativa jordar ansågs viktigare än ”matchauvinism”. Andra menade att när hälften av all mat på tallriken kommer från utlandet är det ändå viktigt att värna landets egen matproduktion, inte minst för arbetstillfällen och skattebasen.

Vägslitageavgiften kom också upp och Håkan Svenneling menade att det är lättare att komma med en åsikt om den när den är förslaget är färdigt. Vänsterpartiet har sagt sig värna transporter av timmer men även livsmedel och vill ha undantag för dessa. (V)i tror att vägslitageavgiften kan få stopp på den sociala dumpningen med utländska chaufförer som kör för slavkontrakt.

Under arrangemanget fanns det hela tiden en mängd hemlagade semlor och kaffe för att hålla blodsockret uppe. Genustänket med vem som ordnade det var inte tip-top och vid nästa tillfälle är det herrarna som står i köket.

Landsbygdsutredningen – det bästa som hänt på länge men inte gott nog

Fler bostäder, mer jobb och ökade medel till landsbygden är några av förslagen som landsbygdskommittén idag lämnade över till regeringen. Sammanlagt är det 75 punkter som utredning med representanter från alla riksdagspartier.

Några av förslagen

► Näringslivspaket till kommuner med störst utmaningar

► Ny modell och ökade medel för utbyggnad av bredband till alla innan 2025.

► Samverkan mellan lärosätena och kommunerna för att höja kompetensnivån

► Fler bostäder genom landsbygdslån

► Säkerställ finansieringen av kommunala välfärdstjänster

► En ökad statlig närvaro genom t.ex. en samlad serviceorganisation för ex.Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten

► Omlokalisering av 10 000 statliga jobb från Stockholmsområdet

► Underlätta för det civila samhället att utveckla landsbygderna

Några punkter som kan vara intressant för en kommun i hjärtat av Ådalen är

7. Offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar våra svenska miljökrav och regler för djurskydd.

Här har de gröna näringarna något att hämta.

Punkt 4 och 6 handlar om ökat stöd till innovationer och landsbygdens roll för ett fossilfritt samhälle år 2030.

Sollefteå tillhör inte de utvalda kommunerna där man enligt utredningen ska ha underlätta återbetalning av studielån och sänka arbetsgivaravgiften.

Håkan Svenneling (V)år landsbygdspolitiske talesperson tror inte på sänkning av arbetsgivaravgifter.

Däremot hyser jag viss skepsis om förslaget om att utreda sänkt arbetsgivaravgift för företag i 23 av Sveriges kommuner med extra stora utmaningar. Förslaget är dyrt och tidigare liknande förslag har inte visat på tillräckliga positiva effekter i förhållande till sina kostnader. Resurserna borde därför användas på något annat sätt för att uppnå en positiv utveckling på Sveriges landsbygder.

Ska landsbygden ha någon verklig chans måste vi snegla på vårt grannland Norge, där lokal återbäring på vattenkraft gör norsk landsbygd värd att leva på och utvecklas. Se kampanjen ”Mer tillbaka till Norrland

Länk till utredningens dokument

svt Västernorrland

Medlemsmöte 5 september

Landsbygdsutvecklingen

Medlemsmöte 5 september – tema landsbygd

Måndag 5 september kl 18.00

Hullsta gård

Vi kommer att ta upp dessa frågor:

Vem bemannar vagnen på Höstmarknaden?

bredbandsbullerbyar – Thorsten Laxvik berättar

Kommunalt landsbygdsprogram

  • Flytta kommunhuset till Ramsele
  • Servera lax från Ångermanälven i kommunens matsalar
  • Upprätta bilpooler för pendlare
  • Återskapa fiskens vandringsvägar
  • Låta kommunen köpa in levande kreatur för pedagogisk verksamhet innan slakt
  • Nytt krav – katalysator för cruising
  • Vad ska bort och vad vill du lägga till!