Mer tillbaka till Norrland

Motion: Äntligen dags för hela Sverige att leva

 

Våren 2018 är det dags för Vänsterpartiets kongress och denna motion har Vänsterpartiet Sollefteå ställt sig bakom.

Äntligen dags att hela Sverige får leva

Allmän motion

Vi vill att den elkraft som produceras i framförallt norra Sverige idag, ska ge ekonomiska resurser tillbaka till de regioner där den produceras. Så som systemet med bygdepeng är utformad idag, ger det endast tillbaka en liten del av kraftbolagens vinster till producentkommunerna. Därför anser vi att det behövs en särskild fastighetsskatt som ger lokala och regionala intäkter från den vatten- och vindkraft som framställs lokalt.

Under förra seklet byggdes hela samhällen upp runt vattenkraftverken, men i dag är de så automatiserade att de flesta arbetare och tjänstemän har rationaliserats bort. Däremot genererar de vinster till huvudkontor och aktieägare långt ifrån regionen där kraften hämtas. Idag upplever många att Norrland än en gång plundras på sina naturresurser genom vindkraftsetableringarna.

Det behövs fler gröna entreprenörer på landsbygden. Vi vill därför att en del av denna skatt ska gå till regionala utvecklingsfonder för gröna näringar i landsbygd. På så sätt kan även kommuner utan vatten- eller vindkraft i vår region gynnas.

Det krävs därför en specialutformad fastighetsskatt på vatten- och vindkraft för att balansera alla dessa behov.

Vi som står bakom motionen tror att vi kan hämta inspiration från den norska modellen på återbäring men den svenska varianten bör självklart utformas efter vårt lands förhållanden och behov.

bilden ovan är hämtad från en tidigare motion med delvis liknande formuleringar

Vi yrkar därför

Att man utreder frågan om hur en särskild fastighetsskatt kan utformas för vattenkraftsanläggningar (på ett sätt) och för vindkraftsanläggningar (på ett annat sätt) som ger tillskott till den kommun där kraften framställs, såväl som regionen (landstinget) där kraften framställs, som bidrar till uppbyggande av regionala utvecklingsfonder för gröna näringar och som ger ett tillskott i det kommunala skatteutjämningssystemet.

Att en arbetsgrupp tillsätts för detta ändamål och att de gör det i samverkan med Sveriges vattenkraftskommuner och annan relevant expertis.

Att vindkraft som är baserad i vattnet minst 300 meter ifrån kusten är befriad från denna regionala fastighetsskatt.

 

Vänsterpartiet Sollefteå

Vattenkraftverk i Sverige

Källa: energiföretagen.se

______________________________________________

Motionen är också inlämnad som förslag/ändring av valplattform 2018 med samma motivering men endast en medlem, Anders Malmros, har ställt sig bakom (delvis p g a tidsbrist).

Yrkandet ser då ut så här:

Yrkande:

Att denna textrad skrivs in i valplattformen någonstans under rubriken Rättvisa för svikna Sverige enligt nedanstående eller ungefär som nedanstående text men med samma betydelse:

”Vänsterpartiet vill att den elkraft som produceras i framförallt norra Sverige idag, ska ge ekonomiska resurser tillbaka till de regioner där den produceras.”

Anders Malmros

Vänsterpartiet Sollefteå

 

Mer tillbaka till Norrland

Mer tillbaka till Norrland

Mer tillbaka till Norrland

Vänsterpartiet har alltid satt vanliga människors välfärd framför storföretagens vinster. Idag hamnar en allt för stor del av elbolagens vinster hos huvudkontoren i storstäder eller hos aktieägare. Vi tycker att en betydligt större del av vinsten från vattenkraft, men även vinster från vindkraft och skogsavverkning ska beskattas och återinvesteras i de kommuner, där produktionen sker.

Vi är ett av fyra partier som vill ha en lokal återbäring på vattenkraften. Motståndarna heter Moderaterna, som alltid försvarar storföretagens intressen och Socialdemokraterna, som tror att den kommunala skatteutjämningen riskeras. Det är fel. En solidarisk modell för återbäring av kraftproduktion kan säkert skapas.

De 55 miljoner som betalas ut i bygdemedel idag är småpengar i sammanhanget. Dessa pengar ska inte förhandlas bort, men återbäringen måste utökas.

Elbolagens intäkter från vattenkraft är i medeltal 35 miljarder årligen (räknat på de två senaste åren). 35 miljarder kan jämföras med 37 miljarder kronor som var de totala kostnaderna för svenska gymnasieskolan år 2012. Med sådana intäkter bör inte höjd skatt leda till dyrare elpris. Kostnaderna är små för den svenska vattenkraften, varav stor del av den elenergi som produceras kommer från Norrland. Kostnaderna för byggnationen av kraftverken är betalda för länge sedan och antalet anställda kopplade till vattenkraften är få. 2012 hade exempelvis E.on Vattenkraft AB, ett företag i E.on-koncernen, 131 anställda samtidigt som företaget hade en omsättning på 3,9 miljarder. Varje anställd omsatte 29,7 miljoner kronor.

Hade vi i Sverige tillämpat den norska modellen för kommunal återbäring på vinsterna från vattenkraften hade Sollefteå kommun fått in 283 miljoner kr årligen(jämtlandsnytts uträkning här). Pengar som kunde ha gjort stor skillnad för bl a skolor och kollektivtrafik i en kommun som Sollefteå.

En högre återbäring från energiproduktionen skulle inte bara användas till finansiering av kommunal verksamhet. Vänsterpartiet vill också utveckla de gröna näringarna. Ett ekologiskt starta-eget-bidrag borde införas samt ett särskilt avdrag för nystartade ekologiska jordbruk och lokal livsmedelsförädling. Avdraget skulle kunna ge landsbygden en välbehövlig injektion av ekonomisk självförtroende, skapa arbetstillfällen och öka landsortsturismen.

Vänsterpartiet Sollefteå arbetar dessutom för att återskapa fiskens vandringsvägar så långt som möjligt. Det kan innebära en något minskad elproduktion men absolut inte att vattenkraften upphör som energikälla. Om fisken kan vandra längre upp kommer det också generera lokala inkomster i form av turism från sportfiskare. Det handlar självklart inte bara om ekonomi – naturen har ett egenvärde.

Marcus Forssman

Thorsten Laxvik

Marie Hansson

Ulf Breitholtz

Anders Malmros

Vänsterpartiet Sollefteå

 

Se norsk beskattning.